obec PETROV
Dnešní datum: 20. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 29. března 2011
Vydáno dne 14. 06. 2011 (1986 přečtení)Zasedání zahájila v 18,00 hod pí starostka, přivítala přítomné. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je usnášeníschopné.

Přítomni: Hessingová Iveta,  Lesák Jiří, Lukinič Vladimír,  Němeček Jiří, Šefl Josef, Wolfová Dana

Starostka seznámila s programem:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Cena vody na rok 2011
3. Vydání Územního plánu Petrova
4. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
5. OZV  o regulaci hlučných činností
6. Zásady pro způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly pro území obce Petrov
7. Nájemní smlouva na část pozemku č. par. 560/1 v k.ú. Petrov u Prahy
8. Příspěvek  - Čistá řeka Sázava
9. Příspěvek Čendů běh
10. Prodej akcií
11. Závěrečný účet r. 2010
Doplnění programu
12. Vodovodní přípojka a věcné břemeno na pozemku. č.par. 645 v k.ú.  Petrov u Prahy
 
Hlasování o programu včetně doplnění: přítomno 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání včetně doplněných bodů

Bod 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
Žádné úkoly nevyplynuly

Bod 2. Cena vody na rok 2011
Pí starostka předala slovo Ing. Černému z VHS Benešov – nárůst ceny vody způsoben zejména nákupem vody z Posázavského vodovodu a nárůstem ztrát v II. pololetí roku 2010. Probíhají prověrky – diagnostická síť – Petrov zařazen.
Dotaz Hessingová I. kde jsou ztráty, Ing. Černý – ztráty jsou na obecní síti
Dotaz Šefl J – kolik% ztrát v regionu Petrov - Ing. Černý – cca přes 20%

V 18,15 se dostavil zastupitel Benedikt Štěpán

Zastupitelé - připomínky k odečítání vody - chodí špatně faktury, odečty prováděny v pracovní den, kdy není většina občanů doma.  Po nahlášení stavu telefonem stejně faktura nepřijde nebo na špatný stav.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody ve výši  45,14 Kč + DPH v platné výši, cena celkem 49,66 Kč.
Hlasování o ceně vody na rok 2011: přítomno  7, pro 5, proti 0, zdržel se 2
Usnesení bylo schváleno

Pí starostka navrhla určit zapisovatelem Radku Kratochvílovou  a ověřovateli zápisu p.  Štěpána Benedikta a Josefa Šefla
Nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo obce schválilo.

Bod 3. Vydání Územního plánu Petrova
Starostka předala slovo Ing. Vichovi, který podal informace ohledně průběhu zpracování ÚP, společné jednání r. 2009, 2x veřejné projednání r. 2010.
Pí starostka přednesla návrh usnesení o vydání Územního plánu Petrova, konstatovala, že všichni členové zastupitelstva obdrželi Návrh k vydání ÚP.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vydání územního plánu Petrova ve formě Opatření obecné povahy č. 1/2011.
Hlasování: přítomno: 7, pro 4, proti 2, zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno

Dotaz pí Vrecionová – jak vypořádáno s námitkami.
Ing. Vich   – vypořádání s námitkami je součástí Opatření obecné povahy č.1/2011

Bod 4. Rozpočtové opatření č. 1 a 2
pí Kratochvílová přečetla návrh rozpočtového opatření č.1 a č.2 – viz  příloha č. 3 tohoto usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 5. Závěrečný účet obce za rok 2010
pí Kratochvílová přečetla návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 – viz příloha č. 4 tohoto usnesení. Závěrečný účet obce  r. 2010 byl vyvěšen na úř.desce, zastupitelé byli seznámeni.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 6. OZV č. 2/2011 o regulaci hlučných činností
Zastupitelé byli seznámeni se zněním vyhlášky, připomínky nebyly
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o regulaci hlučných činností.
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 7. Zásady pro způsob  a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly pro území obce Petrov
Zastupitelé byli seznámeni se zněním  zásad, připomínky nebyly

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro způsob  a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly pro území obce Petrov
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 8. Nájemní smlouva
Záměr pronajmout pozemek č. par. 560/1 v k.ú. Petrov u Prahy byl vyvěšen 16.12.2010 Zájemce p. Votánek. Nájemní smlouva na 30m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku  č. par. 560/1 v k.ú. Petrov u Prahy o výměře 30m2.
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod  9. Čistá řeka Sázava
POSÁZAVÍ o.p.s. žádá o příspěvek na projekt Čistá řeka Sázava. Každoročně čistí dobrovolníci břehy řeky Sázavy i v katastru obce Petrov. Návrh pí starostka na příspěvek 5.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na projekt Čistá řeka Sázava.
Hlasování: přítomno:7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 10. Čendův běh v Petrově
pí starostka navrhla příspěvek v celkové  výši 7.500,- Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na Čendův běh v Petrově ve výši 7.500,- Kč
Hlasování: přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 11. Prodej akcií ČS
p. Benedikt navrhuje akcie neprodávat, ponechat obci – dividendy každoročně
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej akcií ČS.
Hlasování: přítomno: 7, pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno.

Bod 12.  Vodovodní přípojka a věcné břemeno
Žádost Hozmana Františka o zřízení vodovodní přípojky a věcného břemena na obecním pozemku č. par. 645 v k.ú.  Petrov u Prahy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudování vodovodní přípojky a schvaluje  zřízení věcného břemena na obecním  pozemku č. par. 645 v k.ú. Petrov u Prahy pro Hozmana Františka.
Hlasování: přítomno: 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K Bodu 2. Cena vody na rok 2011
Připomínky zastupitelů - pokud nebyly provedeny správně odečty vody, toto se může promítnout do ztrát.
Doplnění návrhu usnesení – cena vody bude platit po provedení a předložení inventury vodoměrů  v obci.
Hlasování: přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0
Doplnění usnesení bylo schváleno

Diskuse
p. Němeček – připomínka - provést kontrolu přeměření pronajímaných obecních pozemků.
zastupitelé – souhlasí s připomínkou, ještě nutné projednat způsob a termín přeměřování

p. Cieslar – dotaz ohledně veřejného osvětlení v části ulice U Ručiček – nová zástavba.

p. Benedikt – s vybudováním  počítáno již v rozpočtu obce na r. 2011 – cca 3 světla

p. Kratochvílová – dotaz ohledně opravy cesty k nádraží, opravy zábradlí  a úklidu po kácení stromů

p. starostka – bude ještě projednáno, nutné opravit

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejnění informace o konání zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
4. Závěrečný účet obce za rok 2010

Zápis byl vyhotoven dne: 1. dubna 2011

Zapisovatel:  Kratochvílová Radka

Ověřovatelé:   Šefl Josef                
Benedikt  Stěpán[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6761 hl.)
 
-Celkem ano (5696 hl.)
 
-Spíše ne (4833 hl.)
 
-Nevyhovuje (5108 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22398
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS