obec PETROV
Dnešní datum: 20. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 13. června 2011
Vydáno dne 29. 07. 2011 (2212 přečtení)Přítomni:
Benedikt Štěpán, Hessingová Iveta, Němeček Jiří, Lesák Jiří, Lukinič Vladimír, Šefl Josef, Wolfová Dana

Zasedání zahájila v 19.00 hod. pí starostka, přivítala přítomné.

Pí starostka navrhla určit zapisovatelem p.Benedikta Štěpána a ověřovateli zápisu pí. Hessingovou Ivetu a p. Šefla Josefa

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření

Starostka navrhla doplnění programu o body –
3. Darovací smlouva – manželé Dobešovi, pozemek 134/64
4. Nákup sekačky
5. Internetové stránky Petrov
6. Oprava obecního úřadu
7. Autobusová zastávka Chlomek
8. Diskuze

Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu

Bod 1) Kontrola zápisu předchozího veřejného zasedání zastupitelstva
a) Územní plán schválený na předchozím VZ nabyl právní moci.
b) Nová cena vodného by dle odsouhlasení zastupitelstvem měla platit od května 2011. Dle informací pana Lesáka a Němečka neproběhl v Bohulibech odečet vody v období duben-květen, což byla podmínka zastupitelstva pro zvýšení ceny vodného a stočného.
Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat pracovníka VHS Benešov k doložení podkladů, které odůvodňují zdražení poskytovaných služeb. Dle vyjádření pana Vorla došlo např. v jeho případě k rozdílu mezi odečteným a fakturovaným množstvím odebrané vody.
c) Měření využívané velikosti plochy užívaných chataři na KU Petrov. Blížící se konec platnosti smluv přináší potřebu přeměření skutečné velikosti, kterou chataři využívají. Tato činnost bude vykonána za pomoci brigádníka. Honorář a způsob odměny bude schválen zastupitelstvem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Bod 2) Rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha
Nákup sekačky 20.000,- Kč
Zvýšen příjem za dřevo o 200.000,- Kč
Vratka soc. služby 41.000,- Kč
Práce v lese nárůst výdajů 50.000,-Kč
Oprava zábradlí cesta k nádraží 100.000,- Kč ( řeší pan Šefl – šetření v místě se zástupcem realizační firmy. Návrh rozsahu opravy a následné nacenění opravy.)
Stavba hřiště 70.000,-Kč
Oprava obecního úřadu 20.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3 dle přílohy č. 1
Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno

Bod 3) Darovací smlouva na pozemek 134/64
Manželé Martin a Petra Dobešovi darují obci Petrov pozemek č.kat. 134/64 o výměře 173 m2, který je určen k rozšíření komunikace a pro přístup k rek. chatám v šíři 3,5 m, jak je zakresleno v geometrickém plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemku č.kat. 134/64 od manželů Dobešových
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 4) Nákup sekačky
- starostka seznámila přítomné, že sekačka se neustále opravuje, používá se sedm roků k sekání obecních pozemků a je tudíž opotřebovaná, je potřeba pořídit novou sekačku.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nové sekačky do 20.000,- Kč
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 5) Internetové stránky
Požadavek od správce stránek na částku 19.500,- Kč za aktualizaci ( změna webu).
Pan Sobotka pomůže objasnit situaci kolem provozu stránek a navrhne opatření vedoucí k optimalizaci jejich provozu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce neschvaluje prozatímní změnu web stránek
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 6) Oprava Obecního úřadu
Starostka informovala, že vstupní prostor Obecního úřadu má mokré stěny a je potřeba je opravit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Petrov schvaluje opravu vstupního prostoru do 20.000,- Kč
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0

Bod 7) Autobusová zastávka Chlomek
Sponzorsky vybaveno lavičkou a nabídka na vymalování firmou pana Kabele. Za tuto službu žádá umístit na autobusovou zastávku reklamní poutač.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí s reklamním poutačem umístěným na zastávce ve směru od Davle, který neodporuje dobrým mravům. Doba umístění od zhotovení nátěru na autobusové zastávce do 31.12.2012. Poté bude reklamní poutač odstraněn na náklady pana Kabele.
Hlasování : pro 7, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 8) Diskuze

a)Upozornění na zábor obecního pozemku panem Lackem, který bez povolení využívá část komunikace a ostatní plochy v ulici Nad roklí.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zaslat panu Lackovi dopis k nápravě nepovoleného stavu. Odstranění železného šrotu i dalších věcí náležících panu Lackovi z obecních pozemků. Lhůta na odstranění 21 dnů od doručení dopisu.
b) Dotaz pana Časty na stav příprav a časového plánu k protažení kanalizace do části Petrova,která není doposud kanalizací vybavena. (Jedná se o území kolem rybníka a dále ulicí Hlavní směrem k Davli).
Zastupitelstvo obce přislíbilo obnovení jednání kolem tohoto projektu. Pověřuje starostku k oslovení stavebních forem k vytvoření předběžného rozpočtu dle stávajícího projektu.
c) Pan Sobotka dotaz na možnosti technického zabezpečení silnice v ulici Hlavní.
Zastupitelstvo obce sežene informace o možnostech zabezpečení a projedná na dalším zastupitelstvu
d) Paní Šmigolová vyčištění dešťové kanalizace v ulici Hlavní „Hostinec u Valešů“, dešťová voda opakovaně zaplavuje jejich pozemek. Řeší pan Šefl okamžitým řešením na místě a návrhem opatření.

Přílohy zápisu:

1)Rozpočtové opatření
2) geometrický plánek pozemu134/64
3) nabídka web stránek
4) žádost o poutač


Zapisovatel: Štěpán Benedikt
Ověřovatelé : Hessingová Iveta, Šefl Josef

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6761 hl.)
 
-Celkem ano (5696 hl.)
 
-Spíše ne (4833 hl.)
 
-Nevyhovuje (5108 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22398
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS