obec PETROV
Dnešní datum: 22. 04. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad - Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové
Vydáno dne 01. 02. 2006 (4648 přečtení)

Č.j. 1607/05/J Jílové u Prahy, dne 20.1edna 2006 Vyřizuje: Ing.Z.Janeček (Telefon:241950315)
Rozhodnutí
veřejná vyhláška


Městský úřad v Jílovém jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. l a § 118 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě projednání žádosti, kterou podalo Sdružení OASA, Pikovice 87, zastoupené JUDr. Műllerem Milanem, bytem Bronzová 2013/7 Praha 5 , vydává v souladu s § 65 stavebního zákona, podle kterého stavební úřad spojil řízení o změně územního rozhodnutí, změně stavby, a stavební řízení k uskutečnění stavby a vydává
1. podle § 41 odst. l a 2 stavebního zákona změnu územního rozhodnutí o umístění stavby komunikací, a inženýrských sítí ( č.j. 208/00/J z 13.9.2000) v části D, odvádění srážkových vod
- změna odvodnění komunikace lokality OASA vsakovacím zádržným systémem dešťových vod NIDAPLAST s postupným vsakováním, na pozemcích č. pare. 100/3,118/6,106, 98/1, kat. úz. Petrov.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
I. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace zpracované Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, na pozemcích č. pare. 100/3, 118/6, 106, 98/1, kat. úz. Petrov tak, že sběrná trasa bude délky 474 m pod vozovkou, 15 revizních šachet na lomech potrubí, kanalizační potrubí DN 250 z PP, celkový objem vsakovacích bloků NIDAPLAST 90 m3 , šachty Š1 a Š2 budou opatřeny sedimentačním prostorem, šachta Š3 bude opatřena bezpečnostním přepadem, který bude plnit funkci pouze v ojedinělých případech ( záměrně předimenzováno o cca 53%) jako ochrana vsakovacího objektu. Do potrubí budou v lokalitě OASA zaústěny dešťové vpusti opatřené nádržkou na odkalování, sifonem a košem na listí pro odvodnění komunikace. Na pozemku č. pare. 106 budou umístěny 3 objekty vsakovacích bloků NIDAPLAST po 4 ks. Na poslední sedimentační Šachtu bude napojeno dalších 46 ks bloků NIDAPLAST. Bloky budou obaleny textilií. Havarijní přepad bude vyústěn do rokle na pozemku č. pare. 98/1. Na konci 30 ks bloků spodního objektu bude zhotovena revizní šachta ke kontrole systému. 2. Ostatní podmínky Ú.R., týkající se komunikací, č.j. 208/00/J z 13.9.2000 zůstávají v platnosti.
II., III. podle § 66 a § 68 stavebního zákona
stavební povolení a změnu stavby před dokončením (č.j. 47/02/J ze 17.7.2002) pro stavbu změna odvodnění komunikace lokality OASA vsakovacím zádržným systémem dešťových vod NIDAPLAST s postupným vsakováním,
na pozemcích č. pare. 100/3,118/6,106, 98/1, kat. úz. Petrov.
Pro provedení povolované stavby a změnu stavby před dokončením se stanoví tyto podmínky;
1. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 100/3, 118/6, 106, 98/1, kat. území Petrov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace odvodnění vsakovací systémem NIDAPLAST podle projektové dokumentace zpracované Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
5. Pro provedení stavby platí rovněž podmínka č.l výroku rozhodnutí o změně územního rozhodnutí Č. 1.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou dle výběrového řízení. Stavebník před započetím prací na stavbě stavebnímu úřadu oznámí zhotovitele stavby a oprávnění k provádění stavebně montážních prací.
7. Vsakovací jímky dle původní dokumentace budou nahrazeny uličními vpustěmi s napojením na hlavní řad dešťové kanalizace.
8. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit podrobné vytýčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí, přípojek a zajistit jejich ochranu po dobu provádění stavby.
9. Ostatní podmínky stavebního povolení č.j. 47/02/J ze 17.7.2002 zůstávají v platnosti,
10. přebytečnou výkopkovou zeminou a dalším stavebním odpadem bude naloženo v souladu se žák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj, bude vytříděn a předán k využití. Zbylý odpad bude uložen na řízenou skládku. Doklady o naložení s odpadem budou předány ke kolaudaci stavby.
11. V rámci prováděných prací dojde ke styku s podzemními vodohospodářskými zařízeními ve vlastnictví sdružení OASA, inženýrskými sítěmi ČEZ, venkovním vedením VN 22 kV, NN 0,4 kV a přípojkami vodovodu a elektro jednotlivých vlastníků nemovitostí. Před zahájením prací bude vytýčena přesná poloha těchto zařízení. Bude respektována norma ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Práce v těš. blízkosti podzemních inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech budou prováděny ručně za dozoru jejich správce. Na vodohospodářských a energetických zařízeních nesmí být skladován žádný materiál ani zemina.
12. Výkopy budou prováděny etapově tak, aby byla zajištěna průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu, dopravní značení bude provedeno dle vyhl. MVČRČ. 104/1997 Sb.,výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny zábradlím proti úrazu chodců, budou osazeny přejezdné můstky, povrch zásypů bude zhutněn a upraven, komunikace na pozemcích č. pare. 100/3, 118/6 bude dokončena dle původní projektové dokumentace, termín provádění bude oznámen 14 dní před zahájením obci Petrov.
13. Doba provádění stavebních prací v místě styku pozemků č. pare. 106, 98/2 a 104/1, kde se nachází vjezd k rekreační chatě p. E.Novotného, bude zkrácena na max. 5 pracovních dnů. Prostor obratiště v místě výkopu po uložení potrubí do štěrkopískového lože bude zpevněn štěrkem a zhutněn po vrstvách ti. 30 cm.
14. Pozemek Č. pare.106, ostatní plocha, neplodná půda, bude po provedení stavby včele trase upraven do původního stavu, výkopy zhutněny, obnoveno zatravnění. Výustní objekt havarijního přepadu na lesní pozemek č. pare. 98/1 bude opevněn a terén v okolí upraven.
15. Při výkopových pracích bude veškerý výkopek uložen mimo staveniště a dále použit ke zpětným zásypům.
16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
17. Provozovatel vsakovacího systému zajistí vždy po 3 měsících kontrolu a pročištění sedimentačních šachet Šl, Š2 a kontrolu účinnosti celého vsakovacího systému.
18. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. V případě poškození oplocení majitele pozemku č. pare. 99 a 98/2 bude oplocení neprodleně opraveno při respektování hranic jednotlivých pozemků.
20. Souhlas s umístěním a prováděním činností souvisejících se zřízením a provozováním stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy nadzem. el. vedení 22 kV v rozsahu 10m na každou stranu od krajních vodičů vedení, kabelového vedené 0,4 kV v rozsahu l m na každou stranu od kabelu, se uděluje za těchto podmínek;
- zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy ČEZ musí mít zajištěn trvalý přístup k el. zařízení z důvodu zajištění jeho provozu,
- souběhy a křižovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 3300 a ČSN 33 3301 pro stavbu silových vedení,
- při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2m,
- v ochran, pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat niveleta terénu,
- zahájení výkopových prací v O.P. zařízení ČEZ ohlásí žadatel místně příslušné provozní služebně včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy,
- při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů,
- v O.P. nelze skladovat stavební ani jiný materiál,
- v případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuč. soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služebny,
- činnosti prováděné v O.P. nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit zdraví a život nebo bezpečnost či majetek osob,
- souhlas pozbývá platnosti, nebude li stavba zahájena do l roku od udělení souhlasu,
- výkopové práce v O.P. kabelových vedení smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy,
- veškeré práce na kabelovém podzemním vedení mohou být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů,
- před záhozem výkopu v O.P. kabelu musí být ukončení prací oznámeno místně příslušné služebně, která provede kontrolu řádného uložení kabelu,
- v O.P. podzemního vedení je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Rozhodnutí o námitkách účastníka řízení

Námitkám souseda, účastníka řízení, p. Emila Novotného
1. týkajících se oplocení jeho pozemků bylo vyhověno podmínkou č. 19 tohoto rozhodnutí
2. týkajících se přerušení jeho přípojek vodovodu a elektřiny bylo vyhověno podmínkami rozhodnutí č. 8 a 11 tohoto rozhodnutí,
3. týkajících se narušení prostoru obratiště na styku pozemků č. pare. 98/2, 106 a 104/1 bylo vyhověno podmínkou č. 12 a 13 tohoto rozhodnutí,
4. týkajícím se možnosti ucpávání kanalizace je vyhověno podmínkou ě. 2 a 17 tohoto rozhodnutí,
5. týkajících se možnosti rozbahnění průchodu mezi horní cestou č. pare. 118/6 a 104/1 spodní cestou bylo vyhověno podmínkou č. 12 a 14 tohoto rozhodnutí.
Námitka p. E.Novotného, která se týká křížení „Posázavského vodovodu" (na Hradištko) s navrhovanou stavbou se zamítá.

Odůvodnění

Dne 14.prosince 2005 podalo Sdružení OASA, Pikovice 87 , 252 09 Hradištko, prostřednictvím zmocněného člena představenstva sdružení, JUDr. Műllera Milana, návrh na změnu územního rozhodnutí o umístění staveb komunikací a inženýrských sítí č.j. 208/00/J z 13.9.2000, žádost o vydání stavebního povolení a změnu stavby odvodnění komunikací Č.J.47/02/J ze 17.7.2002 na výše uvedenou stavbu.
Stavební úřad opatřením v rámci racionalizace a urychlení procesu správního řízení ze dne ló.prosince 2005 oznámil zahájení spojeného řízení podle § 65 stavebního zákona v souladu s § 32 odst. 3, § 36 odst. l o změně územního rozhodnutí, s § 61 odst. l o stavebním řízení a s § 68 o změně stavby před dokončením dotčeným orgánům státní správy a účastníků řízení veřejnou vyhláškou, protože se jedná o stavbu liniovou.
Jelikož umístění stavby je v souladu s územním plánem obce staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a místního šetření.
V řízení uplatnil námitky vlastník sousední nemovitosti, pan Emil Novotný, účastník řízení, který namítá, že na pozemku pare. č. 106 je vedeno potrubí, které končí na lesním pozemku č. pare. 98/1. Jedná se o odvodnění lokality OASA zádržným systémem NIDAPLAST s postupným vsakováním, který je dle hydrogeologického posouzení lokality, která má málo příznivé geologické poměry pro zasakování navržen jako vhodný.
Obavám z možnosti poškození oplocení p. Novotného podél pozemku č. pare. 106 stavební úřad vyhověl podmínkou č. 19 tohoto rozhodnutí, kde je stanovena povinnost opravy oplocení p. Novotného v případě jeho poškození.
Námitkám , které se týkaly přerušení přípojek vodovodu a elektřiny vyhověl stavební úřad podmínkami č. 8a 11, Před zahájením stavby musí stavebník zajistit podrobné vytýčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí, přípojek a zajistit jejich ochranu po dobu provádění stavby. Bude respektována norma ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Práce v těš. blízkosti podzemních inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech budou prováděny ručně za dozoru jejich správce. Na vodohospodářských a energetických zařízeních nesmí být skladován žádný materiál ani zemina.
Námitku, která se týkala křížení „Posázavského vodovodu s navrhovanou stavbou stavební úřad zamítnul. Dle mapového podkladu a stanoviska správce tohoto vodovodu, Vodohospodářských služeb Davle spol. s r.o., Davle 63, nedojde ke střetu s navrhovanou stavbou (vyjádření č.j. 1/06 z 11. 1. 2006, T.Zunt)
Námitkám, týkajících se narušení prostoru obratiště na styku pozemků č. pare. 98/2, 106 a 104/1 bylo vyhověno podmínkou č. 12 a 13 tohoto rozhodnutí, kde je stanoveno, že výkopy budou prováděny etapově tak, aby byla zajištěna průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu, výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny zábradlím proti úrazu chodců, budou osazeny přejezdné můstky, povrch zásypů bude zhutněn a upraven, , termín provádění bude oznámen 14 dní před zahájením obci Petrov. Doba provádění stavebních prací v místě styku pozemků č. pare. 106, 98/2 a 104/1, kde se nachází vjezd k rekreační chatě p. E.Novotného, bude zkrácena na max. 5 pracovních dnů. Prostor obratiště v místě výkopu po uložení potrubí do Štěrkopískového lože bude zpevněn štěrkem a zhutněn po vrstvách ti. 30 cm.
Námitce týkající se možnosti ucpávání odvodňovacího systému bylo vyhověno podmínkou č. 2 a 18 tohoto rozhodnutí - projektová dokumentace odvodňovacího systému je zpracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby na základě hydrogeologického posouzení lokality. Provozovatel vsakovacího systému musí zajistit vždy po 3 měsících kontrolu a pročištění sedimentačních šachet Š1, Š2 a kontrolu účinnosti celého vsakovacího systému, jak stanovuje projektová dokumentace. Pozemek č. pare. 106, na kterém je umístěna část liniové stavby, není dle KN komunikací, ale ostatní plocha, neplodná půda.

V průběhu spojeného řízení podle § 65 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o změnu územního rozhodnutí o stavební povolení a změnu stavby před jejím dokončením a projednal ji s účastníky řízení formou veřejné vyhlášky a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože stavební úřad v průběhu spojeného řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Návrh a žádosti byly doloženy souhlasným stanoviskem
- obce Petrov č.j. 2110/04/W z 14.12.05
- komplexním vyjádřením OŽP Měú Černošice č.j. Kult 404/2954/05/S1 z 3.10.2005 s vyjádřením vodoprávního úřadu,
- souhlasem orgánu státní správy lesů OŽP Černošice č.j. zem221/2955/05Mi z 9.12.2005
- vyjádřením ČEZ č.j. MH 466/05 Z 30.12.2005
- souhlasem ČEZ s prováděním prací v O.P. VN 22 kV č.j. S 001 z 16.1.2006
- souhlasem ČEZ s prováděním prací v O.P. 0,4 kV č.j. S002 z 16.1.2006
vyjádřením správce vodovodu Vodohospodářské služby Davle č.j. 1/06 T.Zunt z 11.1.2006

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

vedoucí stavebního Ing. Zdeněk Janeček

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno na Interentu dne:1. 2. 2006
sejmuto dne: ......

Ověřená dokumentace stavby a Štítek "Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Doručí se:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
2x Úřad obce, 25281 Petrov, SÚ Jílové - úřední deska
Dotčené orgány státní správy (doporučené) Městský úřad Černošice, odbor ŽP, práč. Podskalská 19 ,128 25 Praha 2[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7291 hl.)
 
-Celkem ano (6368 hl.)
 
-Spíše ne (5127 hl.)
 
-Nevyhovuje (5412 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24198
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS