obec PETROV
Dnešní datum: 25. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 3/2008
Vydáno dne 25. 06. 2008 (3538 přečtení)

o místních poplatcích včetně přílohy k OZV č. 1 Veřejné prostranství dle Čl. 11 OZV č 3/2008Zastupitelstvo obce Petrov se na svém zasedání dne 20. června 2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Oddíl I.
Úvodní ustanovení 

Čl. 1

Obec Petrov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:

a) místní poplatek ze psů
b) místní poplatek za užívání veřejného prostranství
c) místní poplatek ze vstupného
d) místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 
Oddíl II.
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
 

            Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[1]

 Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30ti dnů.
 
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a  IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
 (3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30ti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
 

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a)      za prvního psa  50,- Kč,
b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč,
c)      za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu 50,-Kč,
d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 100,-Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
 

(1) Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 28.2. daného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28.2., je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do pokladny OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce. 

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 10
Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2], [3]

Čl. 11
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná v příloze č. 1, která je součástí OZV.

Čl. 12
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
           

Čl. 13
Sazba poplatku

 (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý ma každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč,
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč,
c) za provádění výkopových prací  10 ,- Kč,
d) za umístění stavebního zařízení    5,- Kč,
e) za umístění reklamního zařízení 5,- Kč,
f)  za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí 5,- Kč,
g) za umístění zařízení cirkusů 10 ,- Kč,
h) za umístění skládek stavebního materiálu 5,- Kč,
i)  za umístění skládek, které nelze zahrnout pod písm. h) tohoto článku 5,- Kč,
j)  za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč,
k)   za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč,
l)    za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce 5,- Kč,
m) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.
 
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo 500,- Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo 1500,- Kč/rok.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

 Čl. 14
Splatnost poplatku
 
(1) Za užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

(2) Za užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dnů, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy toto užívání skončilo.

(3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 28.2. příštího roku.

(4) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do pokladny OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného
 
Čl. 15
Předmět poplatku, poplatník 

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[4]

 Čl. 16
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 10ti dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

Čl. 17
Sazba poplatku
 

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)      kulturní akce 20 %,
b)      sportovní akce 20 %,
c)      prodejní akce 20 %,
d)      reklamní akce 20 %.

Čl. 18
Osvobození od poplatku

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny: 

(1) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
(2) akce pořádané místními zájmovými organizacemi a spolky.

Čl. 19
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 14ti dnů ode dne skončení akce.
(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do pokladny OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

  
Oddíl V.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 
Čl. 24
Předmět poplatku, poplatník 

            Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[5]

 Čl. 25
Ohlašovací povinnost
 
(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10ti dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.

(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10ti dnů jakékoliv změny

v ohlášených skutečnostech.

Čl. 26
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000,- Kč
na 3 měsíce.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
 
Čl. 27
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný do 5. dne měsíce následujícího po uvedení výherního hracího přístroje do provozu,

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to první splátka do 1. dne 3. měsíce a druhá splátka do 1. dne 6. měsíce od uvedení výherního hracího přístroje do provozu,

b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 12 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to do 1. března a do 1. září daného kalendářního roku.

(2) Poplatek je možno uhradit v hotovosti do pokladny OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce. 

Oddíl VI.
Závěrečné ustanovení
 
Čl. 28

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[6]

Oddíl VII.
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
Čl. 29

Zrušují se obecně závazná vyhláška č. 1/1995 o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat.

 Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 
Oddíl VIII.
Účinnost
 
Čl. 30

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2008

 

Hessingová Iveta místostarosta obce                                                                                      
Wolfová Dana
starosta obce


Příloha k OZV č. 1

Veřejné prostranství dle Čl. 11 OZV č 3/2008
 

Veřejná prostranství dle článku 11OZV č,3/2008

 
Ulice Petrov                                                          Ulice Chlomek

Dlouhá                                                                  Chlomecká

Hlavní                                                                    Krátká

K Jihu                                                                    K Petrovu

K Nádraží                                                              Lesní

K Severu                                                               Na Pijavkách

Ke Stráni                                                               Na Výsluní

K Temnu                                                               Pod Lesem

Na Hřebenech                                                     Slepá

Na Vinicích                                                           U Vodárny

Nové Bytovky                                                        Úsvit

Pod Ďáblem                                                        V Kopci

Sázava II                                                               V Zátiší

Slunečná                                                              Ve Vilách

U Ručiček                                                             Zalomená

V Nových chodech                                                

 
Bohuliby
- celá zastavěná část obce
náves u rybníka v Petrově – poz. č. par. 624/1 v k.ú. Petrov u Prahy
park u Hasičské zbrojnice – poz. č. par. 22 a 645 v k.ú. Petrov u Prahy
prostory dětského hřiště – poz. č. par. 1/16 v k.ú. Petrov u Prahy
lokalita OASA
 
Chatové osady

Na Babách                                                     Zátrnová

Amarila                                                           Vatra

Za Horou                                                        Za potokem

Temno                                                            Červánek

Na Hřebenech                                               Albatros

Vyprahlá stráň Úsvit                                      Na ostrůvku

Úsvit                                                                 LOK

Na Pijavkách                                                  Haway

Kon-tiky                                                           U dubu

Dobrá voda                                                     V odepsaném

Nad řekou                                                       Na dolích

Chlomek                                                         Obora

Sedm jezů[1] Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

[2] Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje             a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

[3] Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

[4] Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého              o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické                           a právnické osoby, které akci pořádají.

[5] Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený  hrací přístroj. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

[6] Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 [Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7271 hl.)
 
-Celkem ano (6343 hl.)
 
-Spíše ne (5098 hl.)
 
-Nevyhovuje (5391 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24103
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS